AKVATRON 6 - Hydroizolacyjna masa krystalizująca

Charakterystyka:

Zmodyfikowana sucha mieszanka stwarzającą efekt hydroizolacyjny na podstawie krystalizacji. Po wymieszaniu z wodą zapewnia zwiększenie odporności betonów i zapraw na przepuszczanie wody, kwasów oraz produktów ropopochodnych, zapobiega korozji betonu, a jednocześnie stwarza na powierzchni powłokę wodoodporną.

Chodzi o podstawowy i najczęściej stosowany produkt ze serii AKVATRON charakteryzujący się doskonałą trwałością odpornością na czynniki środowiskowe. Jego parametry gwarantowane są w warunkach podanych w poniższej tabeli.

ph

w razie stałego kontaktu

w razie okresowego kontaktu

3.0 - 11.0

2.0 - 13.0

temperatura

w razie stałego kontaktu

w razie okresowego kontaktu

od -40°C do +150°C

od -160°C do +1400°C

wilgotność brak wpływu
promieniowanie brak wpływu
utlenianie brak wpływu

Każda wyprodukowana partia podlega kontroli producenta. Stwierdzone właściwości produktu zapewniają ochronę konstrukcji betonowych i znaczące przedłużenie ich żywotności. Parametry techniczne są podane poniżej.

Przygotowanie podłoża dla aplikacji Akvatronu 6:

Przygotowanie podłoża w celu aplikacji produktu Akvatron 6 jest w zasadzie identyczne jako przygotowanie powierzchni konstrukcji budowlanej w celu sanacji. Powierzchnię betonu należy starannie oczyścić z niespójnych, skorodowanych części betonu, z resztek starych powłok itp., w celu umożliwienia doskonałego otwarcia systemu kapilar i mikropęknięć. W razie konieczności usunięcia górnej warstwy na większą głębokość, obrabiane miejsca należy naprawić zaprawami naprawczymi Akvatron 461 i 462 zgodnie z zasadami określonymi w WT – SSBK 1. W razie aplikacji Akvatronu 6 na nową konstrukcję betonową należy oczyścić daną konstrukcje z ewentualnych resztek środków do usunięcia deskowań i samą aplikację Akvatronu 6 przeprowadzić w najkrótszym możliwym czasie po betonowaniu. Powłokę gruntową i warstwę wierzchnią należy chronić przed promieniowaniem słonecznym za pomocą geowłókniny z bezustannym jej nawilżaniem lub poprzez rozpryskiwanie wody bezpośrednio na wykonaną powłokę. Czas obróbki ok. 45 minut.

Aplikacja:

Akvatron 6 można aplikować tylko na przygotowane podłoże zgodnie z instrukcjami podanymi w poprzednim ustępie. Tuż przed aplikacją należy doskonale nawilżyć beton czystą wodą do całkowitego nasiąknięcia. Tylko w ten sposób nastąpi doskonałe przerastanie kryształów do konstrukcji betonowej. W razie aplikacji Akvatronu 6 na poziome powierzchnie należy usunąć nadmierną ilość wody. 

Akvatron 6 wsypujemy najlepiej do plastikowego pojemnika i po dodaniu odpowiedniej ilości wody mieszamy - mniejsze ilości ręcznie, większe ilości za pomocą nasadki mieszającej przymocowanej do wiertarki elektrycznej. W celu aplikacji powłoki gruntowej przygotowujemy rzadszą mieszankę, w stosunku 1000g Akvatron 6 do 1000g wody (1:1). W celu aplikacji powłoki wierzchniej (głównej) przygotowujemy gęstszą mieszankę w stosunku 1000g Akvatron 6 do 250-260 g wody (4:1) - w przypadku nanoszenia pędzlem. W razie nanoszenia za pomocą szpachli przygotowujemy gęstszą mieszankę w stosunku 1000g Akvatron 6 do 215-225 g wody (4,5:1). W celu przygotowania zaprawy stosujemy wyłącznie wodę pitną. Dodawanie piasku, spoiw oraz innych dodatków jest zabronione! W celu przywrócenia plastyczności przygotowanej zaprawie polecamy jej ponowne, intensywne wymieszanie tuż przed aplikacją. Nigdy nie należy dodawać większej ilości wody! Na doskonale nawilżoną konstrukcję najpierw nanosimy powłokę gruntową za pomocą pędzla. Po upływie ok. 5 minut można aplikować powłokę główną - za pomocą pędzla lub szpachli w jednym kierunku (poziomym lub pionowym). Po upływie ok. 5-6 godzin od naniesienia pierwszej warstwy można nanieść drugą warstwę - w kierunku prostopadłym do poprzedniej warstwy. Grubość warstwy nanoszonej pędzlem powinna wynosić ok. 0,5 - 1,0 mm, w razie nanoszenia szpachlą odpowiednio 1,0 - 2,0 mm. W celu wyrównania lokalnych nierówności możliwe jest małe odchylenie od zalecanych grubości poszczególnych warstw. Lepszym rozwiązaniem jest aplikacja kilku cieńszych warstw niż jednej grubszej. Przed nanoszeniem każdej kolejnej warstwy konieczne jest dokładne nawilżenie poprzedniej warstwy. Po aplikacji należy wszelkie narzędzia natychmiast oczyścić wodą. Zużycie Akvatronu 6 uzależnione jest od jakości powierzchni oraz sposobu aplikacji.

Orientacyjne zużycie materiału:

1,3 kg/m2 – 1,5 kg/m2 w zależności od powierzchni – przy nanoszeniu pędzlem w 2 warstwach na krzyż
2,5 kg/m2 – 3,0 kg/m2 w zależności od powierzchni – przy nanoszeniu szpachlą

Konserwacja powierzchni po aplikacji:

Konserwacja powierzchni po aplikacji jest bardzo ważna i w znacznym stopniu ma ona wpływ na jakość całego procesu krystalizacji. Jak wskazano powyżej, proces krystalizacji wymaga dostatecznej ilości wody w celu zapewnienia doskonałego jego przebiegu. Dlatego konieczne są zarówno nawilżanie powierzchni przed właściwą aplikacją, jak i doskonała konserwacja po aplikacji. Naniesione powłoki należy przez co najmniej 72 godz. utrzymywać wilgotne, np. poprzez zraszanie wodą kilka razy na dzień lub poprzez nakrycie trwale
wilgotną geowłókniną lub folią PE. Sposób konserwacji zależy również od temperatury okolicy oraz przepływu powietrza. Powierzchnię z powłoką Akvatron 6 należy również chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogłoby nadmiernie wysuszać powierzchnię. Wykonaną powłokę należy również chronić przed płynącą wodą oraz intensywnym deszczem przez ok. 48 godz. Konstrukcja z powłoką Akvatron 6 nie powinna w ciągu 21 dni wyschnąć i temperatura okolicy powinna mieścić się w granicach od +5 do +25° C.

Inną współczesną metodą zabezpieczenia konstrukcji z powłoką Akvatron 6 przed wysychaniem jest jej konserwacja środkami zapobiegającymi wysychaniu, przeznaczonymi do ochrony świeżego betonu. Chodzi np. o produkt o nazwie handlowej Novapor, który nie jest szkodliwy dla środowiska i w pierwszych dniach zapobiega odparowywaniu wody z naniesionej powłoki. Produkt ten ulega degradacji w wyniku oddziaływania czynników mikrobiologicznych, atmosferycznych i eksploatacyjnych. Środek zapobiegający wysychaniu nanosi się poprzez rozpryskiwanie - raz lub kilka razy w zależności od potrzeby. Stwarza on nieprzepuszczalny, transparentny firm zapobiegający szybkiemu odparowywaniu. Jest on wodorozcieńczalny i jego zużycie wynosi 200 g/m2.

Specyfikacja techniczna:

Podstawowe cechy
(patrz notatka nr 1)
Cecha
(patrz notatka nr 2)
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna (patrz notatka 3)
Kurczenie liniowe NPD  
Przyczepność do podłoża ≥ 0,8 MPa  
Współczynnik rozszerzalności
cieplnej
NPD  
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 N/mm2  
Przepuszczalność CO2 NPD  
Przepuszczalność pary
wodnej
Klasa I  
Prędkość przenikania wody w
stanie płynnym
≤ 0.1 kg/m2 x h0.5 EN 934-2 ZA.1
Przyczepność po badaniu
kompatybilności cieplnej
- Cykliczne
zamrażanierozmrażanie
z
zanurzeniem CHRL
- Cykliczne
zamrażanierozmrażanie
bez
zanurzenia
- Cykliczny efekt burzy
spełnia wymagania  
Reakcja na ogień Klasa A1  
Substancje niebezpieczne Zgodne z 5.3 (EN 1504-2)  

Inne zalecenia:

Nanosić w temperaturze > 5°C. Do przygotowania zaprawy stosować tylko wodę pitną. Dodawanie piasków i spoiw jest zabronione. Podczas pracy należy przestrzegać aktualnych przepisów Ministerstwa Przemysłu Republiki Czeskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas pracy należy używać środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary). Po pracy należy dokładnie umyć ręce i nałożyć krem regenerujący. W razie przedostania się zaprawy do oczu należy przepłukać oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Opakowanie:

Sucha mieszanka jest pakowana w worki PE po 5 kg i umieszczona w pojemniku PP 5 kg lub 20 kg.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. W przypadku dotrzymania powyższych warunków okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu.