AKVATRON 12 - Hydroizolacyjna masa krystalizująca - koncentrat

Charakterystyka:

Zmodyfikowana mieszanka pochodzenia nieorganicznego o wysokiej koncentracji, produkowana przemysłowo. Jest stosowana jako dodatek do świeżego betonu, gdzie Akvatron 12 wyraźnie poprawia końcowe parametry betonu - szczególnie odporność na wodę, substancje agresywne oraz produkty ropopochodne. W taki sposób przedłuża ona żywotność całej konstrukcji. Pozytywne działanie dodatku Akvatronu 12 jest widoczne szczególnie w przypadku cienkościennych konstrukcji betonowych budowli inżynierii wodnej. Dalszą możliwością wykorzystania właściwości Akvatronu 12 jest jego aplikacja w krytycznych miejscach konstrukcji betonowej, takich jak połączenie ściany i dna, szczeliny dylatacyjne itp.

Aplikacja Akvatronu 12 do mieszanki betonowej:

Akvatron 12 dodaje się do mieszanej mieszanki betonowej w ilości odpowiadającej stosunkowi 0,4 – 1% do masy cementu, co oznacza ok. 1,5 – 3,5 kg/m3 świeżej mieszanki betonowej. Akvatron 12 w wyliczonej ilości należy wymieszać z odpowiednią ilością wody pitnej w celu uzyskania konsystencji pasty. Następnie dodać do betoniarki oraz mieszać do osiągnięcia doskonałej jednorodności mieszanki. Czas mieszania w zależności od rodzaju betoniarki może wynosić do 10 min. Zalecana jest konsultacja procesu mieszania z technologiem betoniarni, ewentualnie z wykonawcą prac. Przy betonie zmodyfikowanym Akvatronem12 szczególnie ważne jest jego zabezpieczenie przed wysychaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz mrozem. Ważne jest również utrzymywanie wilgotności betonu przez ok. 3-4 dni w celu zapewnienia optymalnych warunków dla procesów krystalizacji i hydratacji betonu. Temperatura otoczenia powinna wahać się w granicach od +5 do + 30° C.

Inne aplikacje Akvatronu 12:

Wysoko skoncentrowany produkt Akvatron 12 można z powodzeniem zastosować również w celu uszczelnienia krytycznych miejsc konstrukcji budowlanych, takich jak połączenie ściany i dna zbiorników betonowych, studzienek, szamb i zbiorników silosowych oraz w celu konserwacji niejakościowo wykonanych szczelin dylatacyjnych. 

W miejscu połączenia ściany i dna konstrukcji budowlanej oraz w miejscu niejakościowo wykonanej szczeliny roboczej należy wyciąć rowek w kształcie litery U o szerokości ok. 2 cm i głębokości 4 cm. W przypadku szczeliny dylatacyjnej do zdrowego betonu. Rowek należy pozbawić kurzu i resztek betonu - np. poprzez wydmuchanie sprężonym powietrzem, a następnie nawilżyć do całkowitego nasiąknięcia. Akvatron 2 należy wymieszać z wodą pitną do osiągnięcia konsystencji pasty /ok. 250 ml wody do 1000 g Akvatronu 12/ i powstałą mieszankę nanieść na wycięty i dokładnie nawilżony rowek. Na miejsce połączenia następnie nanieść za pomocą szpachli (zgodnie z procedurą określoną w rozdziale o aplikacji) Akvatron 6, z przekryciem ok. 20 cm. Ważna jest konserwacja i nawilżanie naprawionego miejsca zgodnie z zasadami dla aplikacji Akvatronu 6.

Specyfikacja techniczna:

dodatek Akvatronu 12 do cementu 0,4-1,0%
wodoszczelność min. V8 0mm ČSN 731209
dodatek wody do 1 kg mieszanki 250ml

Podstawowe cechy
(patrz notatka nr 1)
Cecha
(patrz notatka nr 2)
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna (patrz notatka 3)
Zawartość chlorków maks. 0,1% masy  
Zawartość alkaliów maks. 0,7% masy  
Objętość powietrza ≤ 9% EN 934-2 ZA.1
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 40,5 MPa  
Absorpcja kapilarna ≤ 0,06 g.mm-2  
Wodoszczelność ≤ 13 mm przesiąknięcia  

Inne zalecenia:

Do przygotowania zaprawy z suchej mieszanki należy stosować wodę pitną. Dodawanie piasków i spoiw jest zabronione. Niezalecamy aplikacji w temperaturach poniżej 5°C. Podczas pracy należy przestrzegać aktualnych przepisów Ministerstwa Przemysłu Republiki Czeskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Produkt działa drażniąco na oczy i skórę. Podczas pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej. Po pracy należy dokładnie umyć ręce i nałożyć krem regenerujący. W razie przedostania się zaprawy do oczu należy przepłukać oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Opakowanie:

Sucha mieszanka jest pakowana w worki PE po 2 kg, 5 kg lub 10 kg i umieszczona w pojemniku PP 2 kg, 5 kg lub 20 kg

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. W przypadku dotrzymania powyższych warunków okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji określonej na opakowaniu.